Általános szerződési feltételek

  • Kezdőlap
  • Általános szerződési feltételek

Vásárlási feltételek, Általános szerződési feltételek (ÁSZF)Szolgáltató:


Tóth Dorottya Zoé E.V.

Posta: 3300 Eger, Berze Nagy János utca 9. 3. em. 34. ajtó

Adószám: 41165137-1-30

Nyilvántartási szám: 58069806

Elérhetőség: (e-mail): info@dorcifit.com


Megrendelő: Szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfél.


Preambulum/Bevezetés


Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a weboldalon elérhető szolgáltatások igénybevételének megrendelő általi használatának feltételeit.


A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a www.dorcifit.com és Tóth Dorottya Zoé E.V. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.dorcifit.com weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Megrendelő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Ügyfél/Megrendelő a továbbiakban együttesen: Felek).


Általános rendelkezések:


A Szolgáltató edzés és táplálkozás szervezésével és tanácsadással foglalkozik.


Tisztelettel Kérjük, hogy amennyiben bármely Weboldalon meghirdetett szolgáltatást igénybe kívánja venni, olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe, ill. rendelje meg Szolgáltatásainkat, amennyiben az ÁSZF minden pontjával egyetért, és magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el.


Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre.


A weboldal működésével, ill. az ÁSZF bármely pontjával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a Szolgáltató fentebb megadott elérhetőségein érdeklődjön. A felmerült kérdésekkel kapcsolatban készséggel állunk szíves rendelkezésükre.


Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amelyet a Megrendelő közvetlenül a Szolgáltató weboldalán (www.dorcifit.com) keresztül vesz igénybe, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.


A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.


A jelen ÁSZF-ben található rendelkezések visszavonásig hatályban maradnak. A Szolgáltató jogosult az ÁSZF-ét egyoldalú jognyilatkozatával bármikor módosítani. Az ÁSZF változásait a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt legalább 14 (tizennégy) naptári nappal a weboldalon közzéteszi, valamint arról a Megrendelők által megadott e-mail elérhetőségen jelzi. A Megrendelők a Szolgáltatások igénybevételekor a regisztráció során kifejezetten, azt követően a Szolgáltatások folyamatos használata/igénybevétele során a Weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a Weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

 

A Megrendelő kizárólag a Weboldalon, a Szolgáltató által nyilvánosan felajánlott szolgáltatások közül jogosult választani a vásárlás során úgy, hogy a regisztráció elvégzése során kifejezetten magára kötelező érvényűnek fogadja jelen ÁSZF rendelkezéseit.


A Megrendelő a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valóságnak megfelelő adatait megadni. A vásárlás/megrendelés, illetőleg a regisztráció során megadott valóságnak nem megfelelő, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét abban az esetben, amennyiben a Megrendelő más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli, különös tekintettel a Megrendelő étrend-ajánlás elkészítésével, valamint az edzésterv kialakításával kapcsolatos felmérő kérdőívben foglalt kérdésekre nem a valóságnak megfelelő válaszokat ad.


A Megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a részére összeállított étrend-ajánlás és edzéstervet nem helyettesíti a folyamatos orvosi kontrollt, egészségügyi szűréseket, a meglévő, és a program ideje alatt kialakuló betegsége(i) állapotának ellenőrzését, az esetlegesen orvos által felírt gyógyszerek és gyógyhatású készítmények használatát és szedését, a dietetikus által összeállított terápiás étrendet, továbbá orvosi szakemberek által speciálisan számára tett életmódbeli ajánlásokat.


A Megrendelő tudomásul veszi azt, hogy a Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal a Megrendelő oldalán, a szolgáltatás igénybevétele alatt és után fellépő testkompozíció változással kapcsolatban, valamint a Megrendelő a szolgáltatás igénybevétele alatti, ill. az utáni egészségügyi állapotának változásával kapcsolatban sem. A Szolgáltató továbbá kijelenti, hogy a Megrendelő által helytelenül végzett gyakorlatok okozta sérülések miatt sem vállal semminemű felelősséget.[1]


A Szolgáltató jelen szolgáltatások nyújtásakor arra vállal kötelezettséget, hogy a szakmai tudásának megfelelően - a Megrendelő közreműködésével - összeállítja a Megrendelőnek a Szolgáltató által legmegfelelőbb és várhatóan kitűzött cél tekintetében legeredményesebb étrend ajánlást és edzéstervet. A szolgáltató azonban kijelenti, hogy a testkompozíció-változásával kapcsolatos konkrét eredményt garantálni nem tud, e tekintetben őt szavatossági igény nem terheli.[2]


A Megrendelő regisztráció során megadott adatai miatt bekövetkező, valamint az esetleges előfizetési lemondásából eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.


A Weboldalon meghatározott árak forintban értendő nettó árak (alanyi adómentes), kivéve ahol külön fel van tüntetve a teljes, adóterhelt ár (ÁR+ÁFA megjelöléssel), ott bruttó árról beszélünk. A rendelés leadásakor a kosárban mindig a teljes, megfizetendő ár kerül feltüntetésre, az adótartalom megjelölésével, kivéve ahol nincs feltűntetve külön adótartalom.

Tóth Dorottya Zoé E.V. kijelenti, hogy kizárólag természetes személyekkel köt szerződést és csak számukra tud számlát kiállítani.


A Megrendelő elfogadja, hogy amennyiben az adott szolgáltatás megrendeli, az számára minden esetben fizetési kötelezettséget keletkeztet. A Megrendelő a rendelésről szóló visszaigazoló e-mail megérkezéséig elállhat.[3] Ez esetben részére a teljes megfizetett összeg visszafizetésre kerül. A Megrendelő ezt követően a szerződéstől el nem állhat, azt fel nem mondhatja. Ebben az esetben a Megrendelő követelheti a következő előfizetési időszakra szóló szolgáltatás teljesítését, míg a Szolgáltató köteles az adott szolgáltatás teljesítésére. A Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a Megrendelő a regisztráció során nem megfelelő e-mail címet adott meg, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni. A Szolgáltató fenntartja a jogot magának, hogy egyes szolgáltatások esetén a Megrendelő elállására szolgáló határidejét más-más módon határozza meg, azonban a Szolgáltató köteles minden termék leírásában, valamint jelen ÁSZF-ben külön, az adott szolgáltatásra vonatkozó alcímében köteles pontosan meghatározni.


A Megrendelő a fizetési kötelezettségét két fajta módon teljesítheti:


- online bankkártyás fizetés (SimplePay)

- közvetlen banki átutalás a Szolgáltató által meghatározott bankszámlaszámra Tóth Dorottya Zoé nevén álló OTP Bank Zrt.-nél vezetett 11773391-00479732 bankszámlájára.


A Megrendelő fizetési kötelezettsége közvetlen banki átutalás esetén a Szolgáltató által meghatározott bankszámlán történt hiánytalan jóváírással minősül pénzügyileg teljesítettnek, míg SimplePay esetén a Szolgáltató SimplePay-től kapott sikeres tranzakciós igazolással minősül pénzügyileg teljesítettnek.


Az oldalon található minden tartalmat a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján a szerzői jog védi.


A szerzői joggal való bármilyen visszaélés, a vásárlás feltételeinek nem megfelelő jogszerűtlen felhasználása esetén, vagy erre utaló magatartás esetén a megvásárolt információkhoz való hozzáférés a törvényi jogorvoslatig határozatlan időre felfüggesztésre kerül a Szolgáltató által.


A Weboldalon vásárolt szolgáltatások teljesítéséből eredő étrend-ajánlás, ill. edzésterv, valamint egyéb más tartalom/adat/információ más személy részére történő hozzáférés biztosítása esetén a hozzáférés szerződésszegésnek minősülő és jogkövetkezménnyel jár.


A Szolgáltató ezután polgári peres eljárást kezdeményez a szerzői jog megsértője ellen.


„FLXFIT BATTLE - 6 hetes átalakuló kihívás” szolgáltatásokra vonatkozó speciális szabályok:

 

Jelen alcímben szabályozott kérdéseket az „Általános Rendelkezések” alcímben foglalt szabályokkal egységben kell értelmezni azzal, hogy amely jelen alcímben foglalt szabályozások az „Általános Rendelkezések” -béli szabályozásokhoz képest különösek/speciálisak.

 

Meghatározott időszakra szóló szolgáltatás, amely lényege, hogy a FLXFIT BATTLE – 6 hetes átalakuló kihívás szolgáltatásban résztvevő Megrendelők 6 hetes időszakra veszik igénybe a Szolgáltató ilyenfajta, különös szolgáltatását, melynek lényege a minél nagyobb mértékű testkompozíció-változás elérése. Ezen szolgáltatás esetén a Szolgáltató az étrend-ajánlások, valamint az edzésterveket a résztvevő Megrendelők számára egy napon, a weboldalon belül kézbesíti a Megrendelők profiljára. Ugyanezen a napon a Szolgáltató által a weboldalon meghatározott különleges módon, hitelt érdemlően, fényképpel igazolják a versenyzők az aznapi fittségi szintjüket. (A fényképekhez a Szolgáltató jogosult különleges, nem szokványos követelményeket támasztani, azonban a követelmények minden FLXFIT BATTLE – 6 hetes átalakuló kihívás szolgáltatásban résztvevő megrendelő számára egy és ugyanaz. Ezen követelményeket a weboldal tartalmazza, valamint ezen képek elkészítésére 48 óra áll a Megrendelők rendelkezésére.) A Szolgáltató a FLXFIT BATTLE – 6 hetes átalakuló kihívás időtartamát a kihívás megkezdését követően nem módosíthatja, azonban a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az FLXFIT BATTLE – 6 hetes átalakuló kihívás kezdő időpontját maximum 1 héttel későbbi időpontban határozza meg. Ezen módosítás esetén sem jogosult a Megrendelő a szerződéstől elállni, azt fel nem mondhatja. A meghatározott időszak utolsó napján a résztvevő Megrendelők ismételten kötelesek magukról fényképet készíteni szintén a Szolgáltató utasításainak megfelelően, amelyre – akárcsak a kihívás kezdetekor – 48 óra áll a Megrendelők rendelkezésére és amely fényképelkészítési instrukciók szintén a weboldalon kerülnek feltüntetésre. A fényképek beérkezését követő 14 (tizennégy) napon belül a fényképeket a Szolgáltatók pontozzák és a kihívás nyertese ez alapján kerül kihirdetésre.


A Szolgáltató kifejezetten nyilatkozza, hogy a FLXFIT BATTLE – 6 hetes átalakuló kihíváson nem kizárólag saját Megrendelői, hanem Bereczki Krisztián E.V. bkcoaching.hu weboldalán megjelent FLXFIT BATTLE – 6 hetes átalakuló kihívás résztvevői, mint Szolgáltató Megrendelői is részt vesznek. A Szolgáltató ezen nyilatkozatát a Megrendelő az ÁSZF elfogadásával kifejezetten elfogadja.


A Megrendelő elfogadja, hogy a kihívásra történő jelentkezéssel részt vesz a versenyen, azonban csak abban az esetben, ha a Szolgáltató utasításainak eleget tesz. Minden esetben a versenyről történő kizárással jár az, ha valaki a Szolgáltató által meghatározott fényképkészítési kötelezettségének nem tesz eleget. Minden kihívás elején és végén köteles fényképet készíteni ahhoz, hogy a versenyen a Szolgáltató a teljesítményét értékelje. A kihíváson való részvételi jogát azonban nem korlátozza az, ha ennek nem tesz eleget, csupán a nyereményjátékban nem vesz részt.


A Megrendelő a szerződéstől legkésőbb az FLXFIT BATTLE 6 hetes átalakuló kihívás kezdő napját megelőző 72 óránál korábban állhat el. Ez esetben kérheti a Szolgáltatótól, hogy részére a befizetett pénzösszeget teljes egészét térítse vissza. Ezt követően a Megrendelő nem jogosult a szerződéstől elállni, ill. azt fel nem mondhatja. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Megrendelő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Megrendelőt semmilyen többletköltség nem terheli. Ha a Megrendelő elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát írásban köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton) a jelen ÁSZF-ben fejlécében feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a jelen bekezdésben megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. Minden esetben a Szolgáltató e-mailben vagy postai úton ajánlott levélben az elállási jognyilatkozat részére történő kézhezvételétől számított 7 (hét) naptári napon belül visszaigazolja a Megrendelő elállási nyilatkozatának megérkezését. Postai úton kézbesített elállási nyilatkozatok esetén a postai küldemény átvételének időpontja az átvétel időpontja, míg e-mail esetén a címzetthez történő megérkezés időpontja minősül az átvétel időpontjának.


A kihívásra történő jelentkezéssel a Megrendelő vállalja, hogy magáról a Szolgáltató kérésének megfelelő fényképeket készít és azt a Szolgáltató weboldalán feltölti a rendelkezésre álló határidőn belül. Az első fénykép készítésének határideje: a FLXFIT BATTLE – 6 hetes átalakuló kihívás szolgáltatás indulásától számított 48 (negyvennyolc) óra.[4] A kihívás utolsó napja a meghatározott idejű szolgáltatás utolsó napja, azonban a fénykép készítésére a Megrendelőknek az utolsó naptól számított 48 (negyvennyolc) órájuk van. A fényképeket a Szolgáltató instrukciói alapján a felhasználói profilon belül kell feltölteni a Weboldalon meghatározott menüpontban.


A Megrendelő a kihívásra való jelentkezéssel kijelenti, hogy az általa készített fényképeket a Szolgáltató megtekintheti, ill. azokat bármikor – akár promóciós célból- felhasználhatja. Ezt a Megrendelő a regisztráció során is kifejezetten köteles elfogadni.


A Megrendelő a 6 hetes program 14. illetve 28. napján 48 órán keresztül jogosult kérni a weboldalon meghatározott módon az étrend-ajánlás, valamint az edzésterv módosítást. Ezen időpontokon kívül a Szolgáltató nem kötelezhető ezek módosítására.


A Megrendelő (sikeres SimplePay tranzakció esetén azonnal, utalás esetén miután feldolgozásra kerül a tranzakció) hozzáfér az FLXFIT BATTLE 6 hetes átalakuló kihívás csomaghoz és az megjelenik felhasználói profiljában, az edzésterv és étrend-ajánlás azonban ilyenkor még nem elérhető. A Szolgáltató kizárólag abban az esetben képes és köteles elkészíteni, valamint a weboldalon elérhetővé tenni az étrend-ajánlást, és az edzéstervet, amennyiben a Megrendelő a szükséges adatokkal a Szolgáltató által a felhasználói profilban található kérdőívet kitölti. A kérdőív kitöltésének véghatárideje a verseny kezdőnapját megelőző 36 (harminchat) óra. A kérőív helyes kitöltése a Megrendelő felelőssége, a Szolgáltató nem vállal felelősséget a Megrendelő által megadott adatok helyességért, valamint azért sem, ha a Megrendelő a kérdőívet nem a valóságnak megfelelő adattal/adatokkal tölti ki.


A Megrendelő amennyiben a megfelelő határidőben nem tesz eleget a kérdőív-kitöltési kötelezettségének, akkor a programot határidőben megkezdeni nem tudja, a szolgáltatást azonban igénybe veheti, az étrend-ajánlást és az edzéstervet később kapja meg. Ezért a Szolgáltató nem felel, a Megrendelő ebben az esetben sem jogosult pénzvisszatérítésre, a szerződéstől el nem állhat, azt fel nem mondhatja. Amennyiben a határidő elmulasztása mellett tölti ki a kérdőívet, a szolgáltatás véghatárideje számára sem változik, az ugyanis minden Megrendelő számára egy közös, objektív időpont.


A Megrendelők mindegyike az étrend-ajánlást, valamint az edzéstervet egy adott napon – a FLXFIT BATTLE 6 hetes átalakuló program – kezdő napja előtt 24 (huszonnégy) órával kapja meg azzal, hogy a Megrendelő ezekhez kizárólag a weboldalon férhet hozzá a felhasználói profiljában. Amennyiben a Megrendelő oldalán ez nem jelenik meg a Szolgáltató által előre, a vonatkozó hirdetésben meghatározott időben, úgy köteles azt a Szolgáltató felé haladéktalanul jelezni, aki szintén haladéktalanul gondoskodik a hiba helyreállításáról.


A Megrendelők által a weboldalon keresztül megszerzett információk/adatok – akárcsak az oldalon megjelenő bármely tartalom – felhasználása kizárólag saját célra engedélyezett, azok sokszorosítása, terjesztése, ill. egyéb más módon harmadik személyek részére történő továbbítása tilos és jogi következményt von maga után.


A Megrendelő jogosult egy zárt Facebook csoportba történő belépésre, amely csoportba történő belépésre szolgáló linket köteles a Szolgáltató a weboldalon közzétenni az érintett Megrendelők számára.


A nyeremények közül a készpénznyeremény Budapesten vehető át személyesen, amely összeg átvételéről a nyertes Megrendelő átvételi elismervényt köteles kiállítani. A Szolgáltató vállalja, hogy a Megrendelő kérése esetén – minden egyéb költségtől mentesen – a Megrendelő részére átutalja. A Megrendelő ezen jogát csak és kizárólag abban az esetben gyakorolhatja, amennyiben rendelkezik bármely magyarországi banknál, magyar forint fogadásra alkalmas folyószámlával, a Szolgáltatónak nem áll módjában külföldi bankszámlaszámra utalni ezen összeget. A nyertes Megrendelőnek a nyertesek Szolgáltató általi kihirdetésétől számított 60 (hatvan) napon belül köteles jelezni a Szolgáltató részére, hogy választása szerint melyik teljesítési módszert kívánja választani és egyben köteles a teljesítéshez szükséges adatokat a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani. (pl.: bankszámlaszám adatai)


A tárgyi nyeremények tekintetében a Szolgáltató kijelenti, hogy azok készpénzre semmi esetre sem válthatók, felhasználásuk a nyereményt biztosító cég, illetve szolgáltató ÁSZF-jenek megfelelően történhet. A Szolgáltató a tárgyi nyeremények szállítását kizárólag Magyarország területén biztosítja, más országba történő szállítást, ill. ott történő átadást a Szolgáltató nem vállalja. Az ilyen esetekben a nyertes köteles felvenni haladéktalanul a kapcsolatot a Szolgáltatóval annak érdében, hogy a nyereményt átvehesse, azonban ebben az esetben is kizárólag Magyarország területén vállalja a Szolgáltató a nyeremény rendelkezésre bocsátását a Szolgáltató által meghatározott módon.


DorciFit Women’s Challenge” szolgáltatásokra vonatkozó speciális szabályok:

 

Jelen alcímben szabályozott kérdéseket az „Általános Rendelkezések” alcímben foglalt szabályokkal egységben kell értelmezni azzal, hogy amely jelen alcímben foglalt szabályozások az „Általános Rendelkezések” -béli szabályozásokhoz képest különösek/speciálisak.

 

Meghatározott időszakra szóló szolgáltatás, amely lényege, hogy a DorciFit Women’s Challenge szolgáltatásban résztvevő Megrendelők 6 hetes időszakra veszik igénybe a Szolgáltató ilyenfajta, különös szolgáltatását, melynek lényege a minél nagyobb mértékű testkompozíció-változás elérése. Ezen szolgáltatás esetén a Szolgáltató az étrend-ajánlásokat, valamint az edzésterveket a résztvevő Megrendelők számára egy napon, a weboldalon belül kézbesíti a Megrendelők profiljára. Ugyanezen a napon a Szolgáltató által a weboldalon meghatározott különleges módon, hitelt érdemlően, fényképpel igazolják a versenyzők az aznapi fittségi szintjüket. (A fényképekhez a Szolgáltató jogosult különleges, nem szokványos követelményeket támasztani, azonban a követelmények minden DorciFit Women’s Challenge szolgáltatásban résztvevő megrendelő számára egy és ugyanaz. Ezen követelményeket a weboldal tartalmazza, valamint ezen képek elkészítésére 48 óra áll a Megrendelők rendelkezésére.) A Szolgáltató a DorciFit Women’s Challenge időtartamát a kihívás megkezdését követően nem módosíthatja, azonban a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a DorciFit Women’s Challenge kezdő időpontját maximum 1 héttel későbbi időpontban határozza meg. Ezen módosítás esetén sem jogosult a Megrendelő a szerződéstől elállni, azt fel nem mondhatja. A meghatározott időszak utolsó napján a résztvevő Megrendelők ismételten kötelesek magukról fényképet készíteni szintén a Szolgáltató utasításainak megfelelően, amelyre – akárcsak a kihívás kezdetekor – 48 óra áll a Megrendelők rendelkezésére és amely fényképelkészítési instrukciók szintén a weboldalon kerülnek feltüntetésre. A fényképek beérkezését követő 14 (tizennégy) napon belül a fényképeket a Szolgáltató pontozza és a kihívás nyertese ez alapján kerül kihirdetésre.

 

A Megrendelő elfogadja, hogy a kihívásra történő jelentkezéssel részt vesz a versenyen, azonban csak abban az esetben, ha a Szolgáltató utasításainak eleget tesz. Minden esetben a versenyről történő kizárással jár az, ha valaki a Szolgáltató által meghatározott fényképkészítési kötelezettségének nem tesz eleget. Minden kihívás elején és végén köteles fényképet készíteni ahhoz, hogy a versenyen a Szolgáltató a teljesítményét értékelje. A kihíváson való részvételi jogát azonban nem korlátozza az, ha ennek nem tesz eleget, csupán a nyereményjátékban nem vesz részt.

 

A Megrendelő a szerződéstől legkésőbb a DorciFit Women’s Challenge kezdő napját megelőző 48 (negyvennyolc) óránál korábban állhat el. Ez esetben kérheti a Szolgáltatótól, hogy részére a befizetett pénzösszeget teljes egészét térítse vissza. Ezt követően a Megrendelő nem jogosult a szerződéstől elállni, ill. azt fel nem mondhatja. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Megrendelő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Megrendelőt semmilyen többletköltség nem terheli. Ha a Megrendelő elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát írásban köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton) a jelen ÁSZF-ben fejlécében feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a jelen bekezdésben megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. Minden esetben a Szolgáltató e-mailben vagy postai úton ajánlott levélben az elállási jognyilatkozat részére történő kézhezvételétől számított 7 (hét) naptári napon belül visszaigazolja a Megrendelő elállási nyilatkozatának megérkezését. Postai úton kézbesített elállási nyilatkozatok esetén a postai küldemény átvételének időpontja az átvétel időpontja, míg e-mail esetén a címzetthez történő megérkezés időpontja minősül az átvétel időpontjának.

 

A DorciFit Women’s Challengere történő jelentkezéssel a Megrendelő vállalja, hogy magáról a Szolgáltató kérésének megfelelő fényképeket készít és azt a Szolgáltató weboldalán feltölti a rendelkezésre álló határidőn belül. Az első fénykép készítésének határideje: DorciFit Women’s Challenge szolgáltatás indulásától számított 48 (negyvennyolc) óra. [4] A kihívás utolsó napja a meghatározott idejű szolgáltatás utolsó napja, azonban a fénykép készítésére a Megrendelőknek az utolsó naptól számított 48 (negyvennyolc) órájuk van. A fényképeket a Szolgáltató instrukciói alapján a felhasználói profilon belül kell feltölteni a Weboldalon meghatározott menüpontban.

 

A Megrendelő a kihívásra való jelentkezéssel kijelenti, hogy az általa készített fényképeket a Szolgáltató megtekintheti, ill. azokat bármikor – akár promóciós célból- felhasználhatja. Ezt a Megrendelő a regisztráció során is kifejezetten köteles elfogadni.

 

A Megrendelő a 6 hetes program 14. illetve 28. napján 48 órán keresztül jogosult kérni a weboldalon meghatározott módon az étrend-ajánlás, valamint az edzésterv módosítást. Ezen időpontokon kívül a Szolgáltató nem kötelezhető ezek módosítására.

 

A Megrendelő (sikeres SimplePay tranzakció esetén azonnal, utalás esetén miután feldolgozásra kerül a tranzakció) hozzáfér a DorciFit Women’s Challenge csomaghoz és az megjelenik felhasználói profiljában, az edzésterv és étrend-ajánlás azonban ilyenkor még nem elérhető. A Szolgáltató kizárólag abban az esetben képes és köteles elkészíteni, valamint a weboldalon elérhetővé tenni az étrend-ajánlást, és az edzéstervet, amennyiben a Megrendelő a szükséges adatokkal a Szolgáltató által a felhasználói profilban található kérdőívet kitölti. A kérdőív kitöltésének véghatárideje a verseny kezdőnapját megelőző 24 (huszonnégy) óra. A kérőív helyes kitöltése a Megrendelő felelőssége, a Szolgáltató nem vállal felelősséget a Megrendelő által megadott adatok helyességért, valamint azért sem, ha a Megrendelő a kérdőívet nem a valóságnak megfelelő adattal/adatokkal tölti ki.

 

A Megrendelő amennyiben a megfelelő határidőben nem tesz eleget a kérdőív-kitöltési kötelezettségének, akkor a programot határidőben megkezdeni nem tudja, a szolgáltatást azonban igénybe veheti, az étrend-ajánlást és az edzéstervet később kapja meg. Ezért a Szolgáltató nem felel, a Megrendelő ebben az esetben sem jogosult pénzvisszatérítésre, a szerződéstől el nem állhat, azt fel nem mondhatja. Amennyiben a határidő elmulasztása mellett tölti ki a kérdőívet, a szolgáltatás véghatárideje számára sem változik, az ugyanis minden Megrendelő számára egy közös, objektív időpont.

 

A Megrendelők mindegyike az étrend-ajánlást, valamint az edzéstervet egy adott napon – a DorciFit Women’s Challenge – kezdő napja előtt 24 (huszonnégy) órával kapja meg azzal, hogy a Megrendelő ezekhez kizárólag a weboldalon férhet hozzá a felhasználói profiljában. Amennyiben a Megrendelő oldalán ez nem jelenik meg a Szolgáltató által előre, a vonatkozó hirdetésben meghatározott időben, úgy köteles azt a Szolgáltató felé haladéktalanul jelezni, aki szintén haladéktalanul gondoskodik a hiba helyreállításáról.

 

A Megrendelők által a weboldalon keresztül megszerzett információk/adatok – akárcsak az oldalon megjelenő bármely tartalom – felhasználása kizárólag saját célra engedélyezett, azok sokszorosítása, terjesztése, ill. egyéb más módon harmadik személyek részére történő továbbítása tilos és jogi következményt von maga után.

 

A Megrendelő jogosult egy zárt Facebook csoportba történő belépésre, amely csoportba történő belépésre szolgáló linket köteles a Szolgáltató a weboldalon közzétenni az érintett Megrendelők számára.

 

A nyeremények közül a készpénznyeremény Budapesten vehető át személyesen, amely összeg átvételéről a nyertes Megrendelő átvételi elismervényt köteles kiállítani. A Szolgáltató vállalja, hogy a Megrendelő kérése esetén – minden egyéb költségtől mentesen – a Megrendelő részére átutalja. A Megrendelő ezen jogát csak és kizárólag abban az esetben gyakorolhatja, amennyiben rendelkezik bármely magyarországi banknál, magyar forint fogadásra alkalmas folyószámlával, a Szolgáltatónak nem áll módjában külföldi bankszámlaszámra utalni ezen összeget. A nyertes Megrendelőnek a nyertesek Szolgáltató általi kihirdetésétől számított 60 (hatvan) napon belül köteles jelezni a Szolgáltató részére, hogy választása szerint melyik teljesítési módszert kívánja választani és egyben köteles a teljesítéshez szükséges adatokat a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani (pl.: bankszámlaszám adatai).

 

A tárgyi nyeremények tekintetében a Szolgáltató kijelenti, hogy azok készpénzre semmi esetre sem válthatók, felhasználásuk a nyereményt biztosító cég, illetve szolgáltató ÁSZF-jenek megfelelően történhet. A Szolgáltató a tárgyi nyeremények szállítását kizárólag Magyarország területén biztosítja, más országba történő szállítást, ill. ott történő átadást a Szolgáltató nem vállalja. Az ilyen esetekben a nyertes köteles felvenni haladéktalanul a kapcsolatot a Szolgáltatóval annak érdében, hogy a nyereményt átvehesse, azonban ebben az esetben is kizárólag Magyarország területén vállalja a Szolgáltató a nyeremény rendelkezésre bocsátását a Szolgáltató által meghatározott módon.[1] Mivel a Szolgáltató egy kérdőív alapján kialakított étrend-ajánlás és edzésterv elkészítését vállalja, a Megrendelő egészségügyi állapotával ténylegesen nincs tisztában (pl.: esetleges „rejtett” betegségek, a Megrendelő betegségekkel kapcsolatos hajlama), ezért az ebből eredő, Megrendelő egészségében bekövetkező esetleges negatív változás miatti felelősséget a Szolgáltató nem vállalja

[2] Például nem tudja garantálni, hogy 1 hónap alatt 15 kilót lefogy a Megrendelő. Ilyen nyilatkozatot a Szolgáltató semmilyen esetben sem tesz.

[3] Itt a Szolgáltatótól, a Megrendelő regisztráció során megadott e-mail címére történő megérkezését kell érteni

[4] Az a nap, mikor a Megrendelők megkapják az étrend-ajánlásokat és az edzésterveket.